Coloured Sky - Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemene Voorwaarden, toepasselijkheid.

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van foto-, inspectie-, surveillance en milieuvluchten en ferryvluchten.
2. Coloured Sky is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel regio Noord-Nederland onder nummer 04081898. Alleen de eigenaar van Coloured Sky is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen of het maken van afspraken namens Coloured Sky.
3. Coloured Sky is een luchtvaartbedrijf dat vluchten uitvoert met een financiŽle tegenprestatie niet zijnde rondvluchten. Rondvluchten vallen onder de nieuwe Europese EU-OPS regels die per 1 april 2009 gelden.
a. Foto-, inspectie-, surveillance- en milieuvluchten.
Deze vluchten vallen onder luchtwerk. Het vliegtuig wordt ingezet als werktuig. Deelnemers aan een vlucht kunnen geen beroep doen op de rechten die gelden voor passagiers van luchtvaartuigen.
b. Ferryvluchten.
Ferryvluchten worden uitgevoerd onder algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30158039 (subnummer 2) door FNV Zelfstandige bondgenoten te Utrecht, Nederland. Een exemplaar kan u op verzoek worden toegezonden (per post of e-mail). Een verzekering aansprakelijkheid bedrijven is van toepassing; polisnummer 5016DA12190 afgesloten bij A.J. Driessen B.V. te Amsterdam, Nederland. Het risico van beroepsaansprakelijkheid is uitgesloten.

Artikel 2 Totstandkoming van de opdracht.

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de cliŽnt verstaan: a) degene die bij Coloured Sky een order heeft geplaatst, verder te noemen: ďde opdrachtgeverĒ en b) de overige persoon of personen mede ten behoeve van wie de opdracht is geplaatst, verder te noemen: ďde deelnemer(s)Ē. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle cliŽnten zoals hiervoor omschreven van toepassing.
2. De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Coloured Sky door de opdrachtgever die door de aanvaarding een reserveringsopdracht heeft gegeven. De aanvaarding van het aanbod geschiedt mondeling en/of schriftelijk (via de website of per e-mail). Indien cliŽnt niet in het bezit is van een internetaansluiting dan volgt een schriftelijke bevestiging per post.
3. Coloured Sky is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.
4. Het aanbod van Coloured Sky is vrijblijvend en kan worden herroepen, hetgeen na aanvaarding onverwijld dient te geschieden. Kennelijke fouten in de door Coloured Sky uitgegeven of in de door hem gebruikte brochures of in de op of via de website van Coloured Sky gegeven informatie binden Coloured Sky niet.
5. Alle personen die op de opdracht staan vermeld of die ervan gebruik maken zijn, ieder voor hun deel, aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen (inclusief die tot betaling van de opdracht) jegens Coloured Sky. De opdrachtgever is echter voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen.
6. Alle correspondentie en overige mededelingen van Coloured Sky zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen, duur en publicaties.

1. In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt onder de prijs verstaan de totale vergoeding die Coloured Sky heeft bedongen voor de opdracht, derhalve de prijs voor de opdracht en eventuele overige financiŽle vergoedingen.
2. De gepubliceerde prijzen gelden per vlucht en per tijdseenheid, tenzij dit anders staat aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicatie staan vermeld. De gepubliceerde vluchtduur bevat zowel een vastgestelde taxietijd van 6 minuten als de duur in de lucht die als een geheel wordt gerekend. Er kunnen maximaal 3 deelnemers mee waarbij er gewichtslimitaties bestaan.
3. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze, althans de desbetreffende leverancier of dienstverlener, bekend waren ten tijde van de publicatie.
4. Na tijdige betaling zal Coloured Sky gedurende het nog resterende tijdvak vůůr de dag van aanvang van de dienst de prijs niet wijzigen.
5. Tot 20 dagen voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht heeft Coloured Sky het recht om de overeenkomst te wijzigen op grond van wijzigingen in de vliegtuigkosten (met inbegrip van de brandstofkosten) of in de voor de verschillende diensten verschuldigde heffingen. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Bij afwijzing van de verhoging kan Coloured Sky de overeenkomst opzeggen. De regeling laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging binnen drie maanden na de totstandkoming van de opdracht plaatsvindt.

Artikel 4 Betalingen.

1. Betalingen dienen te geschieden voor aanvang van de vlucht. Dit kan geschieden ŗ contant, via de website van Coloured Sky of via bankoverschrijving.
2. Bij niet-tijdige volledige betaling kan de vlucht door Coloured Sky die de opdracht verzorgt met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 6 lid 1 van toepassing zijn en de eventueel reeds betaalde gelden met de annuleringskosten zullen worden verrekend.

Artikel 5 Wijzigingen met betrekking tot de opdracht.

1. Alle wijzigingen dienen telefonisch en via het contactformulier op de website kenbaar gemaakt te worden aan Coloured Sky. Wijzigingen kunnen alleen worden gehonoreerd indien Coloured Sky de wijziging als zodanig accepteert en deze voor zover mogelijk in de opdracht kunnen worden aangebracht. Dit hangt onder andere af van de beschikbaarheid van het vliegtuig. Eventuele reeds betaalde gelden worden in mindering gebracht op de gewijzigde order. Over het verzoek zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk worden bericht. Indien wijziging niet mogelijk is, in welk geval dit gemotiveerd wordt meegedeeld, gelden de annuleringsbepalingen voor het geval het verzoek wordt gehandhaafd.
2. Indien een cliŽnt als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden verhinderd is aan de dienst deel te nemen, kan deze cliŽnt onder de in lid 3 vermelde voorwaarden op diens verzoek worden vervangen door een andere persoon.
3. De in lid 2 bedoelde voorwaarden zijn: de andere persoon voldoet aan alle aan de dienst verbonden voorwaarden.
4. De cliŽnt en diens plaatsvervanger zijn jegens Coloured Sky hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de prijs van de overeenkomst.

Artikel 6 Annulering door de cliŽnt.

1. Annulering dient niet korter dan 24 uur van te voren te geschieden. Indien een vlucht wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang is de volle prijs van de overeenkomst verschuldigd. .
2. Ongeacht andersluidend voorbehoud bij annulering, is een annulering van een order door ťťn cliŽnt, een annulering mede namens de overige cliŽnten. Indien de andere cliŽnten dit wensen, kunnen zij een nieuwe opdracht geven aan Coloured Sky. Hierbij zal in ieder geval de prijs aangepast worden ten opzichte van de geannuleerde boeking.
3. Annulering dient telefonisch en via het contactformulier op de website kenbaar aan Coloured Sky kenbaar te worden gemaakt. Het moment van ontvangst van de melding via de website van annulering bij Coloured Sky is bepalend voor de berekening van de annuleringskosten.

Artikel 7 Annulering door Coloured sky.

1. Door weersomstandigheden en/of door het niet beschikbaar zijn van het vliegtuig en/of door het niet beschikbaar zijn van de vlieger zou de vlucht geen doorgang kunnen vinden. In het uiterste geval zou dit vlak voor aanvang van de vlucht pas kunnen blijken. In dit geval worden er geen annuleringskosten berekend. In overleg kan een ander tijdstip worden bepaald. Coloured Sky is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en/of gevolgen die een dergelijke beslissing met zich mee zou kunnen brengen voor de cliŽnt.
2. Een annulering van een boeking aan ťťn cliŽnt is eveneens een annulering ten opzicht van de overige cliŽnten.
3. Zodra een dergelijke omstandigheid zich voordoet zal Coloured Sky bij voorkeur telefonisch in overleg treden met de cliŽnt om annulering mede te delen en om eventueel een ander tijdstip te bepalen. De cliŽnt zorgt ervoor dit ook aan eventuele andere cliŽnten van dezelfde vlucht mede te delen. Lukt telefonisch contact niet, dan wordt per e-mail contact opgenomen.

Artikel 8 Informatie/documenten.

1. De cliŽnt dient bij vertrek en gedurende de dienst in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort of identiteitskaart, en eventuele visa.
2. Coloured Sky aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of kosten indien de cliŽnt niet beschikt over de benodigde documenten.
3. Coloured Sky aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, brochures, folders en ander voorlichtingsmateriaal uitgegeven door derden, zelfs niet als deze door Coloured Sky worden verstrekt.

Artikel 9 Verplichtingen van Coloured Sky.

Coloured Sky probeert naar beste kunnen uw boeking/reservering te plaatsen en spant zich in om voor haar cliŽnten een veilige vlucht uit te voeren. Coloured Sky zal zich naar vermogen inspannen om de dienst/reis te laten beantwoorden aan de verwachtingen van de cliŽnt. Indien mocht blijken dat de dienst niet, of deels niet, beantwoordt aan de verwachtingen dan zal Coloured Sky in overleg met de cliŽnt proberen tot een oplossing te komen voorzover mogelijk en voorzover daartoe wettelijk gehouden.

Artikel 10 Verplichtingen van de cliŽnt.

1. De cliŽnt verplicht zich te gedragen als een goed cliŽnt, en de dienst getrouw na te komen en alle aanwijzingen van Coloured Sky na te leven. De cliŽnt dient zich correct te gedragen en ervoor te zorgen dat hij derden geen onnodige en onredelijke overlast bezorgt.
2. De cliŽnt die zodanige hinder of overlast oplevert of kan opleveren, waardoor een goede uitvoering van de dienst wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Coloured Sky van deelname worden uitgesloten indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen indien zich dit voor de vlucht blijkt voor te doen. Indien dit tijdens de vlucht gebeurt dan wordt onmiddellijk teruggekeerd waarbij er geen restitutie van de niet gevlogen tijd plaatsvindt. Indien de hinder of overlast de cliŽnt kan worden toegerekend komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cliŽnt. Dit geldt ook voor opzettelijk aangebrachte schade.
3. CliŽnt is in het bezit van een geldige persoonlijke wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
4. Minimaal 15 minuten voor aanvang van de vlucht op het afgesproken tijdstip dient cliŽnt aanwezig te zijn. Indien cliŽnt te laat is hangt het van andere reserveringen en van de cliŽnt af of de vlucht alsnog doorgang kan vinden of dat er een later tijdstip op dezelfde dag vastgesteld wordt of dat artikel 6 van toepassing is.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van Coloured Sky.

1. De aansprakelijkheid van Coloured Sky strekt zich uit onder hetgeen in artikel 1 lid 3 is vermeld.
2. Indien de tekortkomingen toe te rekenen zijn aan de cliŽnt is Coloured Sky niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet goed of slecht uitvoeren van de overeenkomst.
3. Coloured Sky is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering.
4. Coloured Sky is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of andere indirecte schade. Coloured Sky is evenmin aansprakelijk voor immateriŽle schade.
5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Coloured Sky gelden ook ten behoeve van haar eventuele werknemers en vennoten en gelden ook ten behoeve van de betrokken leveranciers en andere dienstverleners.
6. Gebruik van de aangeboden headsets is niet verplicht en Coloured Sky aanvaardt geen aansprakelijkheid door het gebruik ervan.

Artikel 12 Rente en incassokosten.

De cliŽnt die niet of niet tijdig aan een financiŽle verplichting jegens Coloured Sky voldoet, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand van het openstaande bedrag. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 5% van het gevorderde, met een minimum van Ä 45,- tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking genomen, onbillijk is.

Artikel 13 Geschillen.

Op alle geschillen tussen de cliŽnt en Coloured Sky is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt.

Uitsluiting aansprakelijkheid website (disclaimer)


De gebruiker accepteert dat hij of zij Coloured Sky niet verantwoordelijk zal houden voor persoonlijke beslissingen, anders dan in de algemene voorwaarden staan omschreven, die voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Onder geen beding, inclusief maar niet gelimiteerd tot nalatigheid, zal Coloured Sky, de eigenaar of medewerkers verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade en/of verliezen die zouden kunnen voortkomen door het gebruik van de informatie op deze website.

Coloured Sky staat niet in voor of geeft geen garantie voor de accuraatheid, tijdigheid of volledigheid in verband met de dienstverlening of verstrekte informatie. Coloured Sky geeft geen garanties expliciet genoemd of geÔmpliceerd met betrekking tot het gebruik van de dienstverlening of verstrekte informatie. Gebruikers handelen op eigen risico in gevallen anders anders dan in de algemene voorwaarden staan omschreven en Coloured Sky zal niet verantwoordelijk worden gehouden onder welke omstandigheid dan ook voor de consequenties van deze activiteiten. Coloured Sky, zijn leveranciers en zijn affiliates zullen in geen geval verantwoordelijk zijn ten opzichte van gebruikers of enige derde partij voor enige uit activiteiten voortvloeiende schades, mochten deze zich voordoen, inclusief maar niet gelimiteerd tot schades veroorzaakt door nalatigheid, voorzien of niet voorzien.

Coloured Sky is niet aansprakelijk voor informatie verstrekt door zijn affiliates via hun websites of op een andere manier verstrekt. Coloured Sky is niet aansprakelijk voor het feit dat deze website niet te allen tijde beschikbaar is. Dit kan gebeuren door technische fouten, systeem updates, door activiteiten van hackers of computer virussen. Coloured Sky is niet aansprakelijk voor welke website dan ook die door middel van hyperlinks via Coloured Sky bereikbaar zijn. Dit geldt voor problemen met betrekking tot de veiligheid als voor verstrekte informatie op deze websites.

Wijzigingen website


Coloured Sky behoudt zich het recht voor om wijzigingen, veranderingen en toevoegingen op deze website door te voeren op elk tijdstip en zonder voorafgaande waarschuwing.

Privacy


Door het verstrekken van persoonsgegevens geeft de bezoeker van Coloured Sky uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in het databestand dat Coloured Sky aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de alsdan geldende privacy wetgeving opgeslagen en beheerd. Er vinden geen gegevensoverdrachten aan andere derden plaats.

Coloured Sky - Passion for flying!